نامزدی ها می توانند به صورت الکترونیکی ، کتبی یا حضوری ارسال شوند. ارسال می تواند به صورت الکترونیکی در آدرس: [email protected] یا به صورت کتبی در آدرس: شهر Moravska Třebova ، در. TG Masaryka 29 ، 571 01 Moravská Třebová. این پیشنهاد باید شامل ، از جمله ، نام و آدرس شخص پیشنهادی ، زمینه فعالیت ، شغل یا فعالیت خاصی باشد که شخص برای آن پیشنهاد می شود یا اهمیت آن برای Moravská Třebová.