در یک محیط شهری ، درختان نه تنها توسط بتن و مکعب بلکه توسط افرادی که دور صندوق عقب می روند و ماشین رانندگی می کنند سرکوب می شوند. با گذشت زمان ، خاک به اطراف درخت می رود. این دسترسی آب به ریشه ها را دشوار می کند. کمبود هوا می تواند منجر به پوسیدگی ریشه و مرگ درخت شود. با استفاده از تکنیک بیل هوا ، خاک منفجر می شود ، اطراف ریشه ها شل می شود ، بخشی از خاک تعویض می شود و درخت می تواند به رشد سالم خود حتی در وسط شهر ادامه دهد. در گذشته ، درختان موجود در میدان Smetana با روشی مشابه درمان شده اند. مکان دیگری در Litomyšl در انتظار مداخله است.