“اما من اطمینان داشتم که Lidl علاقه زیادی به داشتن فروشگاهی در Litomy Litl دارد. این در حال حاضر بودجه ای را برای ساخت خود اختصاص داده است ، شما فقط باید تمام مدارک را نه فقط برای فروشگاه ، بلکه همچنین برای دوربرگردان ، که شرط افتتاح این سوپرمارکت است ، جبران کنید “، گفت: شهردار Litomysl Daniel برودل وعده اولیه این بود که Lidl در پاییز سال گذشته در Litomyšl باشد ، سپس در بهار 2021. تاریخ فعلی 2022 است.