طبق پیش بینی CHMI در روز دوشنبه ، این دما بین منفی چهار درجه و صفر خواهد بود. بعد از ظهر و عصر ممکن است در جمهوری چک برف ببارد. یک کوه یخ سبک ممکن است سه شنبه شب هنگام بارندگی های یخی تشکیل شود.

عکس های خود را روی دماسنج ها یا آنچه طبیعت در باغ های شما ایجاد کرده است نشان دهید. ارسال ایمیل به: [email protected].