آنها ابتدا با هم Orlichko را بازدید کردند ، نه تنها یک کباب دسته جمعی ، بلکه یک تورنمنت با اهرم و سینمای تابستانی نیز دنبال کردند.