پاول موتیچکا از سوویتوی گفت: “ما برف نداریم ، بنابراین به کوهها رفتیم تا برای کودکان برف بگیریم.” بنابراین ، اگرچه آسانسورها به دلیل اقدامات دولت متوقف شده اند ، اما باند فرودگاه ها همچنان اشغال شده است. توپ های برفی همچنان برف فنی می بارند و هیچ چیز سرگرمی در برف را مختل نمی کند.