دیوید شیمک ، شهردار سویتوی ، والدین جدید را نه در بیمارستان ، بلکه فقط پس از بازگشت آنها به خانه پذیرایی کرد. او به والدین گل و کوپن چیزهای اساسی کودک اهدا کرد. والری کوچک به زودی در مراسم استقبال که به دلیل شیوع همه گیر عروق از تابستان گذشته آن را به تعویق انداخته اند ، ظاهر می شود.

والری اولین نوزاد امسال در سوویتوی استمنبع: جیری جوهانیدس