“در طی آن ، 518،000 تاج جمع آوری شد که برای آن نه تخت بیمارستانی قابل تنظیم جدید خریداری شد. استفاده از آنها در عمل در حال حاضر در حال بحث است و به احتمال زیاد به افزایش ظرفیت کوید در آینده قابل پیش بینی کمک می کند. ” علاوه بر این افراد می توانند به شماره حساب 3951098369/0800 به صندوق Svitavi کمک کنند.