ارائه ها به رشته های اقتصاد ، شیمی ، حمل و نقل ، انفورماتیک و سایر موارد تقسیم می شوند. شامل سخنرانی های آنلاین از شرکت ها است. این نمایشگاه پنجشنبه 25 مارس از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود. لینک از طریق وب سایت دانشگاه است.