ریاست راه ها و بزرگراه ها در حال حاضر مستنداتی را برای رویه مشترک آماده می کند ، با این شرط که تا پایان امسال تکمیل شود. اگر همه چیز خوب پیش رفت ، بحث اسناد منطقه ای باید از سال آینده آغاز شود. ساخت خود بزرگراه باید در سال 2023 آغاز شود و حدود چهار سال به طول انجامد. اولین رانندگان احتمالاً می توانند در قسمت جدید D35 در سال 2027 رانندگی کنند.