خوانندگان ، هنرمندان ، رقصندگان ، نوازندگان و مجریان تئاتر جوان نتایج کار خود را به مردم ارائه دادند. آموزش حتی در زمان تاجگذاری در Zhezdska متوقف نشد. این رویداد با افتتاح حوزه هنری آغاز شد ، سپس پارک موسیقی پخش کرد ، آواز خواند و چندین گروه دختر روی چمن رقصیدند.