لیودمیلا بنشوا ، رئیس مراکز در سالویا گفت: “در صورت بهبود اوضاع ، کار اختصاصی ما در پولیچکا دوباره در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.” برای کسانی که نیاز به کمک دارند ، سالویا یک راه حل ارائه می دهد. مشاوره اجتماعی حرفه ای توسط کارکنان مرکز در 733 328 665 ، از طریق ایمیل یا شخصاً در Salvia در Svitavy ارائه می شود. (و K)