در این مراسم 101 افسر راهنمایی و رانندگی و پلیس حضور داشتند که 573 وسیله نقلیه را بازرسی و 54 مورد تخلف را کشف کردند. و فقط چهار راننده هدف اصلی این رویداد را نقض کردند. سه نفر از آنها تحت تأثیر الکل و یک نفر تحت تأثیر مواد اعتیاد آور بودند.

با وجود وضعیت موجود ، ترافیک ادامه خواهد داشت.