آنها به طور نمادین یاد همه قربانیان جنگ ، سربازان ، چریک ها و مبارزان مقاومت را که جان خود را برای ما و آینده ما گذاشتند گرامی داشتند.