به عنوان مثال ، در میان آنها ، Horní Újezd ​​در نزدیکی Litomyšl ، جایی که دموکرات های مسیحی با بیش از 30 won برنده شدند ، و پس از آنها شهرداران با 17. در Jevicko ، کمونیست ها با 45 درصد YES را شکست دادند. نگاهی به نقشه تعاملی بیندازید و دریابید که چگونه انتخابات 2017 در شهرداری شما برگزار شد.