در صحنه چهار مجروح از جمله کودکان وجود دارد. تا زمان رسیدن آمبولانس ، آتش نشانان کمک های اولیه را به قربانیان ارائه دادند. سپس یگان وسیله نقلیه را در برابر آتش ایمن کرده و صحنه را به پلیس تحویل داد. پیراپزشکان مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند.