ماشین از پشت بام غلت زد و به درخت برخورد کرد. پیراپزشکان شش نفر را با جراحات جزئی ، دو بزرگسال و چهار کودک ، بردند. آتش نشانان پولیشکا محل حادثه و خودرو را در برابر آتش ایمن کردند. پس از بررسی تصادف ، واحد خودرو را خارج از جاده پارک کرد.