در جنگل Vodarenska ، که قبلاً در اثر فاجعه سوسک پوست آسیب دیده است ، در طوفان به درختان دیگر آسیب وارد شد. در روزهای آینده ، درختان خطرناک و آسیب دیده برداشته می شوند و ایمنی برای مردم تضمین می شود. در شهر نیز مشکلاتی وجود دارد.

“مکانهای ویتزنه ، اولبراخت و چلچزیکی بدترین مکانها بودند. پس از سقوط درختان ، چندین وسیله نقلیه آسیب دیدند و خانه ها نیز آسیب دیدند. “

در لیتومیشل ، طوفان ، از جمله ، درختان قبرستان را شکست. بنابراین خدمات شهری موقتاً سایت را بستند. درختداران برای اطمینان از ایمنی بازدید کنندگان ، قسمت های آسیب دیده درختان را هرس کردند.