“بخش تقریباً سه کیلومتری ، که از جارومرزیس در تقاطع با جاده III / 36620 آغاز می شود و در جویکو در چهار راه با خیابان اوکروزنی ختم می شود ، 69 میلیون تاج هزینه خواهد داشت ، شامل مالیات. این سرمایه گذاری همچنین شامل نوسازی دو پل ، ساخت دیوارهای نگهدارنده جدید یا محفظه های اتوبوس است. ” جاده های مناطق Polichka و Litomysl نیز در انتظار تعمیر هستند.