“ما در طبقه همكف ساختمان اصلی بیمارستان محل هایی را برای مراقبت های بعدی فراهم كرده ایم. آنها برای شروع احتمالی واکسیناسیون در Moravská Třebová آماده خواهند بود. منطقه پردوبیس در مورد فعال سازی احتمالی مرکز واکسیناسیون بر اساس توسعه بیشتر وضعیت اپیدمی و در دسترس بودن واکسن تصمیم خواهد گرفت. ” تاکنون ، نزدیکترین مکان برای واکسیناسیون در معرض خطرترین گروههای جمعیت ، مرکز Fabrika در Svitavi است. واکسیناسیون نیز در Litomysl آغاز شده است.