اگر متقاضی با نتیجه آزمایش گواهینامه پزشکی درخواست کند ، مانند قبل 300 تاج هزینه پرداخت می کند. قیمت نهایی معاینه و صدور گواهینامه پزشکی 2036.50 تاج خواهد بود. قیمت کل اولیه 2319 کرون بود. نمونه هایی برای تست های خودپرداختی و PCR در نقاط نمونه برداری در بیمارستان های Pardubice و Litomyšl انجام می شود. شما باید برای اشتراک از طریق سیستم رزرواسیون پیش ثبت نام کنید.