“هنوز خانه های زیادی وجود دارد که از بازسازی نما و ستون های بازی استقبال می کنند. مشکل به ویژه در این واقعیت است که اکثر صاحبان خانه ها در خارج از جهان هستند “، گفت: جیری پتر ، رئیس گروه فرهنگ. از سال 2019 ، این شهر با 1.85 میلیون تاج از صاحبان خانه حمایت کرده است. این رقم به 9 متقاضی یارانه بازسازی ساختمان رسید. “خوشحالیم که این فعالیت ها در حال انجام است. علاقه مندان به یارانه می توانند با وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ تماس بگیرند. ” طول میدان سوویتوی 670 متر است. (و K)