جایزه مقام سوم در گروه “بهترین باشگاه سال” به افراد مسن از سویتوی تعلق دارد. باشگاه سالمندان Svitavy نه تنها به اعضای خود خدمات ارائه می دهد ، بلکه به حمایت از زندگی فعال سالمندان در شهر نیز کمک می کند. در توسعه خدمات داوطلبانه شرکت می کند. این ایده ها تحت تأثیر فعالیت های کتابخانه و مرکز فابریکا قرار دارند و در رویدادها و پروژه های بین نسل ها همکاری می کنند. پیشنهاد این باشگاه شامل بحث ها و دوره های آموزشی با موضوعات مختلف است. رئیس جمهور میلنا برژونوا حمایت بزرگی از این باشگاه است. شورای شهرداری به لطف ابتکار عمل شورای سالمندان یا با همکاری پلیس شهر موسوم به آکادمی بزرگسالان را ایجاد کرد.