جانا موزووا ، رئیس گروه بخش بیوشیمی بالینی. هزینه خودپرداخت هزینه 420 کرون است. نیازی به سفارش مجموعه در گروه بیوشیمی بالینی در انستیتوی ابزار دقیق نیست ، هر روز از 6 صبح تا 9 صبح در اینجا انجام می شود.