آتش نشانان در منطقه پردوبیس نیز کمک می کنند. یازده آتش نشان حرفه ای تیم های نمونه گیری سیار را تقویت کرده اند. دو آتش نشان در بیمارستان کمک می کنند. این سپاه دارای 501 آتش نشان در منطقه پردوبیس است. آتش نشانان حرفه ای 24 ساعته در دسترس هستند. آنها بنا به درخواست بیمارستان در منطقه پردوبیس یا تیم مدیریت مرکزی مجتمع برای انجام آزمایشات سیار یا آنتی ژن کووید -19 ترک می کنند.